Plavání I

Autor:
PaedDr.Miloš Lukášek, Ph.D.
Vydavatel:
Masarykova Univerzita Brno, 2017
Kategorie:
Rok vydání:
2017
Velikost knihy:
74,1 MB
Poslední aktualizace:
05.12.2018
ISBN:
978-80-88246-11-4

Předložený text seznamuje studenty se základními znalostmi nezbytnými pro pochopení principů pro správnou techniku plavání. Úvodní část se poměrně obsáhle věnuje dýchání ve vodě, což je základ pro všechny plavecké způsoby. Dílčí kapitoly se věnují technice plavání kraulem a prsama. Každý plavecký způsob je rozčleněn na subkapitoly: poloha těla, práce nohou, práce paží, souhra a dýchání. V závěru textu je popsáno správné provedení startů a obrátek. Text je dopiněn obrázky, řadou videosekvencí a otázkami pro ověření získaných znalostí. Studenti si osvojí základní plavecké dovednost — dýchání, propulzivní pohyby. V praktických cvičeních si zdokonalí plavecké způsoby prsa, znak, kraul, a to dle posledních trendů v plaveckém sportu. Studenti vypracují seminární práci na téma zadané na začátku semestru. Téma bude navazovat na obsah výuky daného předmětu.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS