Problematika výživových zvyklostí II

Autor:
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D., a kolektiv autorů
Vydavatel:
Masarykova Univerzita, Brno 2013
Kategorie:
Rok vydání:
2013
Velikost knihy:
8,7 MB
Poslední aktualizace:
05.12.2018
ISBN:
978-80-210-6334-1

Předkládaná monografie je členěna do 7 částí. Jednotlivá témata integrují poznatky nejen z tělovýchovné, ale také medicínské č pedagogické oblasti. Dynamický vývoj civilizace, a související pokrok ve vědních a technických oborech přinesl lepší životní podmínky lidstvu. Je však jednou z příčin mnoha onemocnění, dříve neznámých. Tyto nemoci jsou obecně označovány jako civilizační. Jejich prevalence stále stoupá a ukazuje se, že jsou vázány na životní styl. Dietní návyky a adherence k pohybové aktivitě zůstávají, přes obrovský rozmach farmakoterapie, elementárními nástroji při řešení zhoršujícího se zdravotního stavu české populace. Společným jmenovatelem všech příspěvků monografie je role pohybové aktivity a výživy, jako základních činitelů v léčbě a prevenci civilizačních onemocnění. V úvodní části věnované výživě sportujících jedinců bude představena výživa související s pohybovou aktivitou. Jde o specifickou oblast výživy člověka vymezující se od výživy nesportujících jedinců především odlišnými nároky na zastoupení sacharidů a bílkovin. Sportovci a trenéři, kteří ignorují specifickou sportovní výživu jako nutnou součást sportovní přípravy, se připravují o možnost využít výživy jako prostředku k dosažení kvalitnějšího výkonu a optimální tréninkové adaptace. Navazující část systematicky řeší možnosti nefarmakologické léčby hypertenze a evaluace stravovacích zvyklostí a pohybové aktivity u osob trpících vysokým krevním tlakem. Další část se věnuje výživovým návykům starších žen a jejich roli při ovlivňování výchovy ke správné výživě u dětí a mládeže z pohledu polské tradice i aktuálních dietetických doporučení. Zajímavý výzkum analyzuje problém výživových preferencí žen staršího věku v kontextu udržení a podpory zdraví celé rodiny. Ukazuje se, že prostřednictvím socializačního procesu a transgeneračráho působení mají starší osoby určitý vliv na životní styl preferovaný a realizovaný mladšími pokoleními. Obezita, hypertenze, diabetes mellitus a dyslipidémie patří k nejčastějším onemocněním v hospodářsky vyspělých zemích včetně České republiky. Tento komplex abnormalit tvoří tzv. Reavenův metabolický syndrom, resp. syndrom inzulínové rezistence. Uvedené problematice se monografie rovněž věnuje a to za specifických podmínek dětského věku. V současné době někteří odbornicí termín metabolický syndrom Ačkoli má pravidelná pohybová aktivita pro rizikové jedince mnoho výhod, zejména u diabetiků se vyznačuje i určitými riziky a úskalími. Pohybový program by měl být individuální a při realizaci doporučení je nutné vzít v úvahu věk klienta, typ diabetu, míru kompenzace, druh farmakoterapie (perorální antidiabetika, typ inzulin' ového režimu), přítomné komplikace, výživový stav (nadváha, obezita) a jiné komorbidity. Monografie ve svém rozsahu podává ucelený pohled na význam prevence pohybem a nutrid, zejména z hlediska primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, Android tablet, Windows desktop, macOS